X

Nowy stadion za:

MECZ LIGOWY 18.05.2018
Euro Finannce Polonia Piła
49
vs
41
Orzeł Łódź
sprawozdanie »
MECZ LIGOWY 26.05.2018 16:15
Lokomotiv
Daugavpils
vs
Orzeł
Łódź

Najnowsze aktualności

Radio Taxi 1919

Przytulisko Głowno

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 2013 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 611 z późniejszymi zmianami ), wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej — meczu żużlowego.
 
§1.
Regulamin dotyczy imprez, organizowanych przez Klub Żużlowy „Orzeł" na terenie stadionu żużlowego usytuowanego przy ul. 6-go Sierpnia nr 71w Łodzi.
 

§2.
Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe — mecze żużlowe.
 
§3.
1. Szczegółowe zasady udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej — meczu żużlowego określa niniejszy regulamin oraz regulamin obiektu.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 
§4.
1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii organizatora.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby — przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych. 
3. Zakazuje się wstępu na teren obiektu osobie:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust 1 pkt. 1-3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
c. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
e. małoletniej do lat 13 nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej
f. nie posiadającej dokumentu upoważniającego do wejścia i przebywania na obiekcie. 
 
§5.
1. W dniu przeprowadzanych imprez obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.
2. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 
§6.
Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora/właściciela obiektu.
 
§7.
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
a. jakiejkolwiek broni
b. niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń oraz kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
c. butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
d. wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
e. alkoholu z wyjątkiem posiadania napojów alkoholowych do 3,5 %, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
g. zwierząt, za wyjątkiem psów — przewodników;
h. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
i. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;
j. przedmiotów niewymiarowych, które nie mogą być schowane pod siedzenie;
k. dużej ilości papieru i/lub rolek papieru;
l. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
m. wskaźników laserowych;
n. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku; 
o. urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;
 
§8.
1. Zabrania się na terenie obiektu:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby;
b. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.
c. rzucania przedmiotami;
d. spożywania alkoholu powyżej 3,5 %, zażywania środków odurzających lub substancji
psychotropowych;
f. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g. używania środków pirotechnicznych, itp.;
h. umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez Organizatora;
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
j. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu.
2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: toru, budowli urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 
§9.
1. Wejście na Teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo audio z imprezy, prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Osobom takim nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione karty uprawniające do wstępu na imprezę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
b. unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masowa, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 
§10.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty materialne oraz uszczerbek na zdrowiu osobom nie przestrzegającym powyższego regulaminu.
 
Regulamin będzie udostępniony w punkcie informacji oraz na stronie internetowej Klubu.
 

Newsletter

Facebook

Galeria Zdjęć

Zawodnicy na nowym stadionie Budowa stadionu - maj 2018 Budowa stadionu - maj 2018