X

Nowy stadion za:

MECZ LIGOWY 18.05.2018
Euro Finannce Polonia Piła
49
vs
41
Orzeł Łódź
sprawozdanie »
MECZ LIGOWY 26.05.2018 16:15
Lokomotiv
Daugavpils
vs
Orzeł
Łódź

Najnowsze aktualności

Radio Taxi 1919

Przytulisko Głowno

REGULAMIN STADIONU
Klubu Żużlowego ‘Orzeł Łódź ul.6-go Sierpnia 71  
 
§1
Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze stadionu KŻ Orzeł Łódź
 
§2
1. Stadion służy do przeprowadzania zawodów sportu żużlowego oraz innych imprez.
2. Stadion nie jest powszechnie udostępniany.
 
 
§3
1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie aktualny bilet, karnet lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Bilet, karnet lub inny dowód wstępu należy okazać na żądanie służb porządkowych lub policji.
2. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na bilecie, karnecie lub innym dowodzie wstępu.
3. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa użytkownik stadionu.
 
§4
1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień — wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
c. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009;
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
2. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służby porządkowej, Służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 
§5
1.Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny, osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
c) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1—3, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009; 
d) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje zabronione,
f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b.
 
§6
1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodzić ani nie zagrażać innym,
2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz do zaleceń spikera zawodów żużlowych lub innych imprez. 
3. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństwa, widzowie są zobowiązani na żądanie policji, straży pożarnej lub służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na bilecie, karnecie lub innym dowodzie wstępu również w innych sektorach.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 
§7
1. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
a. broni wszelkiego rodzaju;
b. przedmiotów, które mogą być użyte, jako broń lub pociski, butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału;
c. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
d. przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki;
e. fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych;
f. drzewców do flag i transparentów;
g. instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym; 
h. napojów alkoholowych; 
i. zwierząt.
2. Ponadto zakazuje się:
a. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie płoty, mury, ogrodzenia boiska ogrodzenia toru żużlowego, zamknięcia, urządzeni oświetleniowe pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;
b. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów a szczególnie pas bezpieczeństwa, tor żużlowy, boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe;
c. rzucania wszelkimi przedmiotami i serpentynami z różnego rodzaju materiału;
d. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
e. sprzedawania towarów, biletów, kart wstępu i programów zawodów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek;
f. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania 
g. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów.
  
§8
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą usuwane z obiektu przez służby porządkowe i pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej
2. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom objętym zakazem wstępu na imprezy masowe,
3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowej podlega karze grzywny do 5.000.00 zł
4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy
  
§9
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, Poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
6. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłócać przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
8. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
9. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1—3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
 
W/W regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej klubu oraz w punkcie informacji organizatora imprezy na stadionie żużlowym.

 
Regulamin obiektu sportowego mieszczącego się w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71
Regulamin obiektu str 1
Regulamin obiektu str 2
Regulamin obiektu str 3

Newsletter

Facebook

Galeria Zdjęć

Zawodnicy na nowym stadionie Budowa stadionu - maj 2018 Budowa stadionu - maj 2018